Запрошуємо на 04.07 Energy Club Reception
Колеги, запрошуємо до участі в Energy Club Reception, що пройде 4 липня 2022 року.

Мова: англійська
Час: 16:00 (за Києвом) / 15:00 (CET)
Формат: онлайн (з трансляцією на Facebook, YouTube та LinkedIn)
Питання до обговорення:
 • Які технічні вимоги ENTSO-E мають бути реалізовані до того, як стане можливим експорт електроенергії з України до сусідніх країн ЄС? Які терміни реалізації та як їх можна скоротити?
 • Якою була б ідеальна модель для такого експорту електроенергії? Якою була б роль Української енергетичної біржі?
 • Які можливості бачать трейдери для експорту електроенергії з України? Які потенційні камені спотикання вони бачать для того, щоб така торгівля стала можливою?
Дивитись онлайн-трансляцію
YouTube
Спікери
(список формується)

 • Ніколас Куен, керівник групи у DG ENER, Європейська комісія
 • Арбен Кллокочі, експерт з електроенергії, Секретаріат Енергетичного Співтовариства
 • Альбіно Маркес, координатор регіону Континентальної Європи, ENTSO-E
 • Ян Хайзманн, голова юридичного комітету, директор Бюро зв'язків з ЄС EFET
 • Марк Лейн, головний економіст, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)
 • Фатіх Колмек, старший радник з питань електроенергетики, Проєкт USAID з енергетичної безпеки
 • Бранімір Белян, регіональний менеджер з транскордонної торгівлі електроенергією Danske Commodities
 • Богдан Сухецький, заступник генерального директора з комерційної діяльності ПрАТ «Укргідроенерго»
 • Володимир Шведкий, CEO енергетичної компанії ETG.UA
 • Ліссе Гірт ван Влієт, менеджер з розвитку Української енергетичної біржі
 • Андрій Немировський, заступник голови правління НЕК «Укренерго
 • Олександр Гавва, в.о.генерального директора Ат «Оператор ринку»
Організатором є Energy Club - найбільша бізнес-спільнота, яка об'єднує компанії-лідери енергетичного ринку України та створює можливості для комунікації між його стейкхолдерами. Ми активно проводимо роботу зі створення єдиного дискусійного майданчика для бізнесу, представників державних інституцій та міжнародної спільноти для відвертого обговорення актуальних проблем галузі, яке трансформується у вироблення шляхів і ефективні інноваційні рішення для подолання викликів.
Invitation to 04.07 Energy Club Reception
Colleagues, we invite you to the Energy Club Reception, which will be held on July 4, 2022.

Language: English
Start: 16:00 (Kyiv time) / 15:00 (CET)
Format: online (broadcast on Facebook, YouTube and LinkedIn)
Discussion questions:
 • What are the technical requirements by ENTSO-E to be implemented before electricity exports from Ukraine to its EU neighbors are possible? What is the implementation timeline and how can it be shortened?
 • What would be the ideal model for such electricity exports? What would be the role of the Ukrainian Energy Exchange?
 • What possibilities do traders see for electricity exports from Ukraine? What potential stumbling blocks do they see for such trade to be made possible?
Watch the online broadcast
YouTube
Speakers
(List is being compiled)

 • Nicolas Kuen, Team Leader at DG ENER, European Commission
 • Arben Kllokoqi, Electricity Expert for the Energy Community Secretariat
 • Albino Marques, Coordinator for the Continental Europe Region, ENTSO-E
 • Jan Haizmann, Chairman of the Legal Committee, Director of the EFET EU Liaison Office
 • Mark Lane, Principal Economist, European Bank of Reconstruction and Development (EBRD)
 • Fatih Kolmek, Senior Electricity Manager, USAID Energy Security Project
 • Branimir Beljan, Regional Relationship Manager, Power Markets, Danske Commodities
 • Bohdan Sukhetskyi, Deputy General Director for Commercial Affairs of the PJSC Ukrhydroenergo
 • Volodymyr Shvedky, CEO of energy provider ETG.UA
 • Lisse Geert van Vliet, Business Developer at the Ukrainian Energy Exchange, UEEX
 • Andriy Nemirovsky, Deputy Chairman of the Management Board of NPC Ukrenergo
 • Oleksandr Havva, Acting Director General of JSC Market Operator
The organizer is Energy Club - the largest business community that unites leading companies in the energy market of Ukraine and creates opportunities for communication between its stakeholders. We are actively working to create a single discussion platform for business, representatives of government institutions and the international community to frankly discuss the current problems of the industry, which is transformed into the development of ways and effective innovative solutions to overcome challenges.
Energy Club - direct energy communication!
044-490-40-90
Ви отримали цей лист, тому що є клієнтом нашої компанії. Якщо ви не хочете більше отримувати наші листи, натисніть сюди.